Holy Basil

aromātiskā svece 360 g

Cena: 29.50 €
Pašlaik šis produkts ir pārdots, jo tam ir liels pieprasījums
×
Daudzums:

Luksus bagātīga aromātiskā svece ar bazilika  aromātu
Izbaudi 60 stundu bazilika aromātu
Svētais baziliks ir Indijas noslēpums garai un veselīgai dzīvei. Tas attīra un stimulē enerģiju. 
Kad dedziniet sveci pirmo reizi, ļaujiet tai degt ne mazāk par 4 stundām, tādejādi izkausējot sveces augšējo slāni, lai arī turpmāk svece degtu vienmērīgi. 

CONTAINS / CONTIENT / ENTHÄLT / CONTIENE / CONTÉM / CONTIENE / BEVAT / INNEHÅLLER / INDEHOLDER: GERANIOL, EUGENOL, CITRAL, CITRONELLOL, DIPENTENE, LIMONENE, PIN-2(3)-ENE. MAY PRODUCE AN ALLERGIC REACTION / PEUT DÉCLENCHER UNE RÉACTION ALLERGIQUE / KANN ALLERGISCHE REAKTIONEN HERVORRUFEN / PUDE PROVOCAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA / PODE DESENCADEAR UMA REACÇÃO ALÉRGICA / PUÒ PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA / KAN EEN ALLERGISCHE REACTIE VEROORZAKEN / KAN ORSAKA EN ALLERGISK REAKTION / KAN UDLØSE ALLERGISK REAKTION. HARMFUL TO AQUATIC LIFE WITH LONG LASTING EFFECTS /NOCIF POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, ENTRAÎNE DES EFFETS NÉFASTES À LONG TERME / SCHÄDLICH FÜR WASSERORGANISMEN, MIT LANGFRISTIGER WIRKUNG / NOCIVO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS, CON EFECTOS NOCIVOS DURADEROS / NOCIVO PARA OS ORGANISMOS AQUÁTICOS COM EFEITOS DURADOUROS / NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI CON EFFETTI DI LUNGA DURATA / SCHADELIJK VOOR IN HET WATER LEVENDE ORGANISMEN, MET LANGDURIGE GEVOLGEN / SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER / SKADELIG FOR VANDLEVENDE ORGANISMER, MED LANGVARIGE VIRKNINGER. AVOID RELEASE TO THE ENVIRONMENT / ÉVITER LE REJET DANS L'ENVIRONNEMENT / FREISETZUNG IN DIE UMWELT VERMEIDEN / NO DISPERSAR EN EL MEDIO AMBIENTE / EVITAR A LIBERTAÇÃO PARA O AMBIENTE / NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE / VOORKOM LOZING IN HET MILIEU / UNDVIK UTSLÄPP TILL MILJÖN / UNDGÅ UDLEDNING TIL MILJØET

Produktai
Tipas aromātiskā svece 360 g

Modelis: 3844