Incense

Aromātiskā svece 360 g

Cena: 29.90 €
Daudzums:
Luksus bagātīga aromātiskā svece ar vīraka aromātu.
 
Izbaudi 60 stundu vīraka  aromātu 
 
Vīraku izmanto reliģiskās ceremonijās, tradicionālajās attīrīšanās, aromaterapijās un meditācijās, lai radītu labu garastāvokli un maskētu mazāk tīkamās smaržas. 
 
Kad dedziniet sveci pirmo reizi, ļaujiet tai degt ne mazāk par 4 stundām, tādejādi izkausējot sveces augšējo slāni, lai arī turpmāk svece degtu vienmērīgi. 
 
Dedziniet sveci Jūsu dzīvojamā istabā, guļamistabā vai vannasistabā, lai radītu neatkārtojamu atmosfēru

 

CONTAINS / CONTIENT / ENTHÄLT / CONTIENE / CONTÉM / CONTIENE / BEVAT / INNEHÅLLER / INDEHOLDER: 4-TERT-BUTYLCYCLO-HEXYL ACETATE 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHYL)ETHAN-1-ONE CINNAMIC ALDEHYDE ISOEUGENOL BENZYL SALICYLATE (ETHOXYMETHOXY)CYCLODODECANE COUMARIN EUGENOL. MAY CAUSE AN ALLERGIC SKIN REACTION. PEUT PROVOQUER UNE ALLERGIE CUTANÉE. KANN ALLERGISCHE HAUTREAKTIONEN VERURSACHEN. PUEDE PROVOCAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA EN LA PIEL. PODE PROVOCAR UMA REACÇÃO ALÉRGICA CUTÂNEA. PUÒ PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA CUTANEA. KAN EEN ALLERGISCHE HUIDREACTIE VEROORZAKEN. KAN ORSAKA ALLERGISK HUDREAKTION. KAN FORÅRSAGE ALLERGISK HUDREAKTION. HARMFUL TO AQUATIC LIFE WITH LONG LASTING EFFECTS / NOCIF POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, ENTRAÎNE DES EFFETS NÉFASTES À LONG TERME / SCHÄDLICH FÜR WASSERORGANISMEN, MIT LANGFRISTIGER WIRKUNG / NOCIVO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS, CON EFECTOS NOCIVOS DURADEROS / NOCIVO PARA OS ORGANISMOS AQUÁTICOS COM EFEITOS DURADOUROS / NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI CON EFFETTI DI LUNGA DURATA / SCHADELIJK VOOR IN HET WATER LEVENDE ORGANISMEN, MET LANGDURIGE GEVOLGEN / SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER / SKADELIG FOR VANDLEVENDE ORGANISMER, MED LANGVARIGE VIRKNINGER. AVOID RELEASE TO THE ENVIRONMENT / ÉVITER LE REJET DANS L'ENVIRONNEMENT / FREISETZUNG IN DIE UMWELT VERMEIDEN / NO DISPERSAR EN EL MEDIO AMBIENTE / EVITAR A LIBERTAÇÃO PARA O AMBIENTE / NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE / VOORKOM LOZING IN HET MILIEU / UNDVIK UTSLÄPP TILL MILJÖN / UNDGÅ UDLEDNING TIL MILJØEt

Produktai
Tipas Aromātiskā svece 360 g

Modelis: 4637