Tiger Grass

Aromātiskā svece 360 g

Cena: 29.50 €
Daudzums:
Luksus bagātīga aromātiskā svece ar tīģerzāles aromātu
 
Izbaudi 60 stundu tīģerzāles  aromātu 
 
Piedzīvo tikko pļautas zāles smaržu un sajūti kā smaržo klusums
 
Kad dedziniet sveci pirmo reizi, ļaujiet tai degt ne mazāk par 2 stundām, tādejādi izkausējot sveces augšējo slāni, lai arī turpmāk svece degtu vienmērīgi. 
 
Dedziniet sveci Jūsu dzīvojamā istabā, guļamistabā vai vannasistabā, lai radītu neatkārtojamu atmosfēru

CONTAINS / CONTIENT / ENTHÄLT / CONTIENE / CONTÉM / CONTIENE / BEVAT / INNEHÅLLER / INDEHOLDER: A-HEXYLCINNAMALDEHYDE, BENZYL SALICYLATE, [3R-3ALPHA, 3ABETA,7BETA,8AALPHA)]-1-(2,3,4,7,8,8A-HEXAHYDRO-3,6,8,8-TE-TRAMETHYL-1H-3A,7-METHANOAZULEN-5-YL)ETHAN-1-ONE CINNAMIC ALDEHYDE. MAY PRODUCE AN ALLERGIC REACTION / PEUT DÉCLENCHER UNE RÉACTION ALLERGIQUE /KANN ALLERGISCHE REACTIONEN HERVORRUFEN / PUDE PROVOCAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA / PODE DESENCADEAR UMA REACÇÃO ALÉRGICA / PUÒ PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA / KAN EEN ALLERGISCHE REACTIE VEROORZAKEN / KAN ORSAKA EN ALLERGISK REAKTION / KAN UDLØSE ALLERGISK REAKTION / KAN GI EN ALLERGISK REAKSJON / VOI AIHEUTTAA ALLERGISEN REAKTION. HARMFUL TO AQUATIC LIFE WITH LONG LASTING EFFECTS /NOCIF POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, ENTRAÎNE DES EFFETS NÉFASTES À LONG TERME / SCHÄDLICH FÜR WASSERORGANISMEN, MIT LANGFRISTIGER WIRKUNG / NOCIVO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS, CON EFECTOS NOCIVOS DURADEROS / NOCIVO PARA OS ORGANISMOS AQUÁTICOS COM EFEITOS DURADOUROS / NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI CON EFFETTI DI LUNGA DURATA / SCHADELIJK VOOR IN HET WATER LEVENDE ORGANISMEN, MET LANGDURIGE GEVOLGEN / SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER / SKADELIG FOR VANDLEVENDE ORGANISMER, MED LANGVARIGE VIRKNINGER. AVOID RELEASE TO THE ENVIRONMENT / ÉVITER LE REJET DANS L'ENVIRONNEMENT / FREISETZUNG IN DIE UMWELT VERMEIDEN / NO DISPERSAR EN EL MEDIO AMBIENTE / EVITAR A LIBERTAÇÃO PARA O AMBIENTE / NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE / VOORKOM LOZING IN HET MILIEU / UNDVIK UTSLÄPP TILL MILJÖN / UNDGÅ UDLEDNING TIL MILJØAET

Produktai
Tipas Aromātiskā svece 360 g

Modelis: 3874